Portfolio


 

Property 1 Katy TX

Single Family Home, Katy TX

6.7 ROI

8.43 Market Cap

5.23 CoC

Property 2 Katy TX

Single Family Home, Katy TX

7.5 ROI

9.4 Market Cap

5.24 CoC

Property 3 Houston, TX

Townhouse, Houston TX

10.19 ROI

12.54 Market Cap

12.72 CoC